• Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme, www.zamanaliderliket.comsitesinin sahibi ve işletmecisi Oğuz Benlioğlu Akademi Ltd. Şti (OB) ile www.zamanaliderliket.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Üye) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, www.zamanaliderliket.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin OB tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve hizmetlere ilişkin OB tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. – Hak ve Yükümlülükler
3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

– Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

– Siteye Üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümleri uyarınca Üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin Üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

– Üye, OB’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple OB’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

– Üye, video eğitim setlerinde bulunan örnek dosyaları, hiçbir amaçla ve hiçbir şekilde başka web siteleri ve farklı mecralarda yayınlayamaz, paylaşamaz ya da çoğaltamaz.

– Üyelerin, site aracılığıyla OB tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, parola v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan OB’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

– Üye, OB’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; Üyelik, Üye’nin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı OB doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandıran veya devreden, bu gibi işlemlerin tespit edilmesiyle üyenin üyelik hizmeti iptal edilir.

– Her üye, OB ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, eğitim içeriklerini, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, ticari ya da kişisel amaç dahil izin almaksızın hiçbir şekilde kullanmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OB ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı OB doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2. OB’nin Hak ve Yükümlülükleri

OB, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. OB bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, OBnin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. OB tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat OB tarafından yapabilir. OB tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OB’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

OB, sitede yer alan Üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, Üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini İletişim bölümündeki form yardımıyla bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı zamanaliderliket.com’un yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan zamanaliderliket.com’a ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan “OB” sorumlu tutulamaz.

zamanaliderliket.com da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, içerik, fotoğraf ve diğer materyal OB’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve sosyal medyada, gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site de yer alan tüm içerik, 1482 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

Üyelik İptali
Üyeler, Üye oldukları tarihten itibaren “24 Saat” içerisinde mazeret bildirmeksizin info@mikroifadeler.com adresine e-posta göndererek üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde OB, Üye’nin ödemiş olduğu tutarı iade ederek Üyeliği iptal edecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları
Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (OB’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) OB’ye aittir ve/veya OB tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve OB’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, ticari ya da kişisel amaç dahil izin almaksızın hiçbir şekilde kullanamaz veya başkasının OB’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OB’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler OB’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, . Topluma açık yerlerde, toplu gösterim yapamaz.

OB’nin; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve OB’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, OB ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri
OB, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, OB işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OB için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OB’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve OB’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme Üyenin Üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üyenin Üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

OB, Üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle OB’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.